หลักสูตร มหาวิทยาลัยทักษิณ

Curriculum Thaksin University

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี

รหัสหลักสูตร :
25480221105172
วิทยาเขต :
พัทลุง
ปีหลักสูตร :
2555
ประเภท :
เฉพาะสาขา
คณะ :
คณะวิทยาศาสตร์
สถานะ :
เปิด
รายละเอียดหลักสูตร :
แต่งตั้งคณะกรรมการประจําหลักสูตร :
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

# ชื่อ-สกุล อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร (สถานะเปิด)
1 อาจารย์ ดร. พนิตา ก้งซุ่น รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
2 อาจารย์ วรรณฤดี หิรัญรัตน์ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
3 อาจารย์ ดร. อัษฎาวุธ หิรัญรัตน์ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
4 ผศ. วรากร วิศพันธ์ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
5 อาจารย์ ดร. เนตรนภา ชะนะ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
 

อาจารย์ประจำหลักสูตร

# ชื่อ-สกุล อาจารย์ประจำหลักสูตร (สถานะเปิด)
1 อาจารย์ วรรณฤดี หิรัญรัตน์ ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
2 อาจารย์ ดร. พนิตา ก้งซุ่น ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
3 อาจารย์ ดร. เนตรนภา ชะนะ ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
4 อาจารย์ ดร. อัษฎาวุธ หิรัญรัตน์ ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
5 ผศ. วรากร วิศพันธ์ ประจำแล้ว 1 หลักสูตร