หลักสูตร มหาวิทยาลัยทักษิณ

Curriculum Thaksin University

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์

รหัสหลักสูตร :
25480221105115
วิทยาเขต :
พัทลุง
ปีหลักสูตร :
2559
ประเภท :
เฉพาะสาขา
คณะ :
คณะวิทยาศาสตร์
สถานะ :
เปิด
รายละเอียดหลักสูตร :
แต่งตั้งคณะกรรมการประจําหลักสูตร :
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

# ชื่อ-สกุล อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร (สถานะเปิด)
1 อาจารย์ ดร. วาเรียม ช่วยจันทร์ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
2 อาจารย์ ดร. จันทวรรณ น้อยศรี รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
3 อาจารย์ ดร. ศิวพร แซ่วัน รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
4 อาจารย์ ธีรเดช เกื้อวงศ์ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
5 อาจารย์ ดร. สุทธิวัฒน์ ทองนาค รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
 

อาจารย์ประจำหลักสูตร

# ชื่อ-สกุล อาจารย์ประจำหลักสูตร (สถานะเปิด)
1 อาจารย์ ดร. จันทวรรณ น้อยศรี ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
2 อาจารย์ ดร. วาเรียม ช่วยจันทร์ ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
3 อาจารย์ ดร. ศิวพร แซ่วัน ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
4 อาจารย์ ดร. สุทธิวัฒน์ ทองนาค ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
5 อาจารย์ ธีรเดช เกื้อวงศ์ ประจำแล้ว 2 หลักสูตร