หลักสูตร มหาวิทยาลัยทักษิณ

Curriculum Thaksin University

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา

รหัสหลักสูตร :
25480221105194
วิทยาเขต :
สงขลา
ปีหลักสูตร :
2555
ประเภท :
พหุวิทยาการ
คณะ :
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สถานะ :
เปิด
รายละเอียดหลักสูตร :
แต่งตั้งคณะกรรมการประจําหลักสูตร :
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

# ชื่อ-สกุล อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร (สถานะเปิด)
1 รศ.ดร. พรพันธุ์ เขมคุณาศัย รับผิดชอบแล้ว 2 หลักสูตร
2 อาจารย์ ดร. พัชลินจ์ จีนนุ่น รับผิดชอบแล้ว 2 หลักสูตร
3 อาจารย์ ดร. พรไทย ศิริสาธิตกิจ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
 

อาจารย์ประจำหลักสูตร

# ชื่อ-สกุล อาจารย์ประจำหลักสูตร (สถานะเปิด)
1 อาจารย์ ดร. สมิทธิชา พุมมา ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
2 อาจารย์ ดร. พัชลินจ์ จีนนุ่น ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
3 อาจารย์ ดร. อุทัย เอกสะพัง ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
4 อาจารย์ ดร. พรไทย ศิริสาธิตกิจ ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
5 รศ.ดร. พรพันธุ์ เขมคุณาศัย ประจำแล้ว 2 หลักสูตร