หลักสูตร มหาวิทยาลัยทักษิณ

Curriculum Thaksin University

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการเชิงพื้นที่

รหัสหลักสูตร :
25450221102895
วิทยาเขต :
สงขลา
ปีหลักสูตร :
2558
ประเภท :
เฉพาะสาขา
คณะ :
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สถานะ :
เปิด
แต่งตั้งคณะกรรมการประจําหลักสูตร :
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

# ชื่อ-สกุล อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร (สถานะเปิด)
1 รศ.ดร. ประมาณ เทพสงเคราะห์ รับผิดชอบแล้ว 2 หลักสูตร
2 ศ.ดร. ครองชัย หัตถา รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
3 ผศ.ดร. นิสากร กล้าณรงค์ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
 

อาจารย์ประจำหลักสูตร

# ชื่อ-สกุล อาจารย์ประจำหลักสูตร (สถานะเปิด)
1 อาจารย์ ศุภรัตน์ พิณสุวรรณ ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
2 อาจารย์ วรุตม์ นาฑี ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
3 ผศ.ดร. นิสากร กล้าณรงค์ ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
4 ศ.ดร. ครองชัย หัตถา ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
5 รศ.ดร. ประมาณ เทพสงเคราะห์ ประจำแล้ว 2 หลักสูตร