หลักสูตร มหาวิทยาลัยทักษิณ

Curriculum Thaksin University

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาไทยคดีศึกษา

รหัสหลักสูตร :
25480221105183
วิทยาเขต :
สงขลา
ปีหลักสูตร :
2555
ประเภท :
พหุวิทยาการ
คณะ :
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สถานะ :
เปิด
รายละเอียดหลักสูตร :
แต่งตั้งคณะกรรมการประจําหลักสูตร :
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

# ชื่อ-สกุล อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร (สถานะเปิด)
1 อาจารย์ ดร. ศันสนีย์ จันทร์อานุภาพ รับผิดชอบแล้ว 2 หลักสูตร
2 ผศ.ดร. ศุภการ สิริไพศาล รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
3 ผศ.ดร. อดิศร ศักดิ์สูง รับผิดชอบแล้ว 2 หลักสูตร
4 รศ. ไพบูลย์ ดวงจันทร์ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
 

อาจารย์ประจำหลักสูตร

# ชื่อ-สกุล อาจารย์ประจำหลักสูตร (สถานะเปิด)
1 อาจารย์ ดร. ศันสนีย์ จันทร์อานุภาพ ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
2 ผศ.ดร. เยาวลักษณ์ สุวรรณแข ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
3 ผศ.ดร. อดิศร ศักดิ์สูง ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
4 ผศ.ดร. ศุภการ สิริไพศาล ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
5 รศ. ไพบูลย์ ดวงจันทร์ ประจำแล้ว 1 หลักสูตร