หลักสูตร มหาวิทยาลัยทักษิณ

Curriculum Thaksin University

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

รหัสหลักสูตร :
25400221101123
วิทยาเขต :
สงขลา
ปีหลักสูตร :
2554
ประเภท :
เฉพาะสาขา
คณะ :
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สถานะ :
เปิด
รายละเอียดหลักสูตร :
แต่งตั้งคณะกรรมการประจําหลักสูตร :
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

# ชื่อ-สกุล อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร (สถานะเปิด)
1 รศ.ดร. พรพันธุ์ เขมคุณาศัย รับผิดชอบแล้ว 2 หลักสูตร
2 อาจารย์ ดร. จริญญา ธรรมโชโต รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
3 อาจารย์ ดร. พัชลินจ์ จีนนุ่น รับผิดชอบแล้ว 2 หลักสูตร
4 ผศ.ดร. มาโนช ดินลานสกูล รับผิดชอบแล้ว 2 หลักสูตร
5 อาจารย์ ดร. ฉันทัส ทองช่วย รับผิดชอบแล้ว 2 หลักสูตร
 

อาจารย์ประจำหลักสูตร

# ชื่อ-สกุล อาจารย์ประจำหลักสูตร (สถานะเปิด)
1 อาจารย์ ดร. จริญญา ธรรมโชโต ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
2 อาจารย์ ดร. พัชลินจ์ จีนนุ่น ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
3 อาจารย์ ดร. ฉันทัส ทองช่วย ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
4 ผศ.ดร. มาโนช ดินลานสกูล ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
5 รศ.ดร. พรพันธุ์ เขมคุณาศัย ประจำแล้ว 2 หลักสูตร