หลักสูตร มหาวิทยาลัยทักษิณ

Curriculum Thaksin University

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาสังคม

รหัสหลักสูตร :
25560221102414
วิทยาเขต :
สงขลา
ปีหลักสูตร :
2556
ประเภท :
พหุวิทยาการ
คณะ :
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สถานะ :
เปิด
แต่งตั้งคณะกรรมการประจําหลักสูตร :
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

# ชื่อ-สกุล อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร (สถานะเปิด)
1 รศ.ดร. ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
2 อาจารย์ ดร. ชลลดา แสงมณี ศิริสาธิตกิจ รับผิดชอบแล้ว 2 หลักสูตร
3 ผศ.ดร. สุทธิพร บุญมาก รับผิดชอบแล้ว 2 หลักสูตร
 

อาจารย์ประจำหลักสูตร

# ชื่อ-สกุล อาจารย์ประจำหลักสูตร (สถานะเปิด)
1 อาจารย์ ดร. ชลลดา แสงมณี ศิริสาธิตกิจ ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
2 ผศ.ดร. สุทธิพร บุญมาก ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
3 ผศ. จำนงค์ แรกพินิจ ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
4 ผศ. ดำรงศักดิ์ แก้วเพ็ง ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
5 รศ.ดร. ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ ประจำแล้ว 1 หลักสูตร