หลักสูตร มหาวิทยาลัยทักษิณ

Curriculum Thaksin University

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา

รหัสหลักสูตร :
25460221101131
วิทยาเขต :
สงขลา
ปีหลักสูตร :
2554
ประเภท :
เฉพาะสาขา
คณะ :
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สถานะ :
เปิด
รายละเอียดหลักสูตร :
แต่งตั้งคณะกรรมการประจําหลักสูตร :
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

# ชื่อ-สกุล อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร (สถานะเปิด)
1 อาจารย์ รัชนีย์ ศรีศักดา รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
2 อาจารย์ สายพิณ วิไลรัตน์ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
3 อาจารย์ วันวิสา จันทระ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
4 อาจารย์ สิทธิรัตน์ รุ่งมี รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
5 ผศ.ดร. เยาวลักษณ์ สุวรรณแข รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
 

อาจารย์ประจำหลักสูตร

# ชื่อ-สกุล อาจารย์ประจำหลักสูตร (สถานะเปิด)
1 อาจารย์ วันวิสา จันทระ ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
2 อาจารย์ สายพิณ วิไลรัตน์ ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
3 อาจารย์ รัชนีย์ ศรีศักดา ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
4 อาจารย์ สิทธิรัตน์ รุ่งมี ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
5 ผศ.ดร. เยาวลักษณ์ สุวรรณแข ประจำแล้ว 2 หลักสูตร