หลักสูตร มหาวิทยาลัยทักษิณ

Curriculum Thaksin University

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

รหัสหลักสูตร :
25470221102054
วิทยาเขต :
สงขลา
ปีหลักสูตร :
2559
ประเภท :
เฉพาะสาขา
คณะ :
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สถานะ :
เปิด
รายละเอียดหลักสูตร :
แต่งตั้งคณะกรรมการประจําหลักสูตร :
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

# ชื่อ-สกุล อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร (สถานะเปิด)
1 อาจารย์ จุรีภรณ์ มะเลโลหิต รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
2 อาจารย์ วัชรี กุลประสิทธิ์ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
3 อาจารย์ พรพรรณ ไชยรัตน์ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
4 ผศ.ดร. เกร็ดทราย วุฒิพงษ์ รับผิดชอบแล้ว 2 หลักสูตร
5 ผศ.ดร. ไพโรจน์ เบ็ญนุ้ย รับผิดชอบแล้ว 2 หลักสูตร
 

อาจารย์ประจำหลักสูตร

# ชื่อ-สกุล อาจารย์ประจำหลักสูตร (สถานะเปิด)
1 อาจารย์ พรพรรณ ไชยรัตน์ ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
2 อาจารย์ วัชรี กุลประสิทธิ์ ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
3 อาจารย์ จุรีภรณ์ มะเลโลหิต ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
4 ผศ.ดร. เกร็ดทราย วุฒิพงษ์ ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
5 ผศ.ดร. ไพโรจน์ เบ็ญนุ้ย ประจำแล้ว 2 หลักสูตร