หลักสูตร มหาวิทยาลัยทักษิณ

Curriculum Thaksin University

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู

รหัสหลักสูตร :
25520221105389
วิทยาเขต :
สงขลา
ปีหลักสูตร :
2556
ประเภท :
เฉพาะสาขา
คณะ :
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สถานะ :
เปิด
รายละเอียดหลักสูตร :
แต่งตั้งคณะกรรมการประจําหลักสูตร :
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

# ชื่อ-สกุล อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร (สถานะเปิด)
1 อาจารย์ อิสลิยาส มายุดิน รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
2 อาจารย์ มูหำหมัด สาแลบิง รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
3 อาจารย์ กามารุดดีน อิสายะ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
4 ผศ.ดร. นูรียัน สาแล๊ะ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
5 อาจารย์ ซัมซียะห์ มะลาเฮง รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
 

อาจารย์ประจำหลักสูตร

# ชื่อ-สกุล อาจารย์ประจำหลักสูตร (สถานะเปิด)
1 อาจารย์ ซัมซียะห์ มะลาเฮง ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
2 อาจารย์ กามารุดดีน อิสายะ ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
3 อาจารย์ มูหำหมัด สาแลบิง ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
4 อาจารย์ อิสลิยาส มายุดิน ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
5 ผศ.ดร. นูรียัน สาแล๊ะ ประจำแล้ว 1 หลักสูตร