หลักสูตร มหาวิทยาลัยทักษิณ

Curriculum Thaksin University

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

รหัสหลักสูตร :
25430221101205
วิทยาเขต :
สงขลา
ปีหลักสูตร :
2555
ประเภท :
เฉพาะสาขา
คณะ :
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สถานะ :
เปิด
รายละเอียดหลักสูตร :
แต่งตั้งคณะกรรมการประจําหลักสูตร :
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

# ชื่อ-สกุล อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร (สถานะเปิด)
1 อาจารย์ ศรีอังคาร ถาวโรฤทธิ์ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
2 อาจารย์ จารึก จันทร์วงค์ รับผิดชอบแล้ว 2 หลักสูตร
3 อาจารย์ วราเมษ วัฒนไชย รับผิดชอบแล้ว 2 หลักสูตร
4 ผศ.ดร. ประภัสสร ภัทรนาวิก รับผิดชอบแล้ว 2 หลักสูตร
5 อาจารย์ ปรียารัตน์ เชาวลิตประพันธ์ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
 

อาจารย์ประจำหลักสูตร

# ชื่อ-สกุล อาจารย์ประจำหลักสูตร (สถานะเปิด)
1 อาจารย์ ปรียารัตน์ เชาวลิตประพันธ์ ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
2 อาจารย์ ศรีอังคาร ถาวโรฤทธิ์ ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
3 อาจารย์ จารึก จันทร์วงค์ ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
4 อาจารย์ วราเมษ วัฒนไชย ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
5 ผศ.ดร. ประภัสสร ภัทรนาวิก ประจำแล้ว 2 หลักสูตร