หลักสูตร มหาวิทยาลัยทักษิณ

Curriculum Thaksin University

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น

รหัสหลักสูตร :
25470221102065
วิทยาเขต :
สงขลา
ปีหลักสูตร :
2557
ประเภท :
เฉพาะสาขา
คณะ :
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สถานะ :
เปิด
รายละเอียดหลักสูตร :
แต่งตั้งคณะกรรมการประจําหลักสูตร :
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

# ชื่อ-สกุล อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร (สถานะเปิด)
1 อาจารย์ ศิรินทร์ญา เปียกลิ่น รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
2 อาจารย์ TAKAYUKI KAKIZAKI รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
3 อาจารย์ ดร. คุณัชญ์ สมชนะกิจ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
4 อาจารย์ พจนา เดชสถิตย์ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
5 อาจารย์ ชวเลิศ เทพประดิษฐ์ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
 

อาจารย์ประจำหลักสูตร

# ชื่อ-สกุล อาจารย์ประจำหลักสูตร (สถานะเปิด)
1 อาจารย์ ศิรินทร์ญา เปียกลิ่น ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
2 อาจารย์ พจนา เดชสถิตย์ ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
3 อาจารย์ ชวเลิศ เทพประดิษฐ์ ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
4 อาจารย์ ดร. คุณัชญ์ สมชนะกิจ ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
5 อาจารย์ TAKAYUKI KAKIZAKI ประจำแล้ว 1 หลักสูตร