หลักสูตร มหาวิทยาลัยทักษิณ

Curriculum Thaksin University

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน

รหัสหลักสูตร :
25480221105069
วิทยาเขต :
สงขลา
ปีหลักสูตร :
2555
ประเภท :
เฉพาะสาขา
คณะ :
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สถานะ :
เปิด
รายละเอียดหลักสูตร :
แต่งตั้งคณะกรรมการประจําหลักสูตร :
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

# ชื่อ-สกุล อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร (สถานะเปิด)
1 อาจารย์ นุชชฎา ฉัตรประเสริฐ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
2 อาจารย์ ดร. พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
3 อาจารย์ กรรณิการ์ ถีราวุฒิ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
4 อาจารย์ ดร. พวงผกา สิทธิจันทร์ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
5 อาจารย์ LI SHAOHUI รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
 

อาจารย์ประจำหลักสูตร

# ชื่อ-สกุล อาจารย์ประจำหลักสูตร (สถานะเปิด)
1 อาจารย์ กรรณิการ์ ถีราวุฒิ ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
2 อาจารย์ ดร. พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
3 อาจารย์ นุชชฎา ฉัตรประเสริฐ ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
4 อาจารย์ ดร. พวงผกา สิทธิจันทร์ ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
5 อาจารย์ LI SHAOHUI ประจำแล้ว 1 หลักสูตร