หลักสูตร มหาวิทยาลัยทักษิณ

Curriculum Thaksin University

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์

รหัสหลักสูตร :
25520221105378
วิทยาเขต :
สงขลา
ปีหลักสูตร :
2555
ประเภท :
เฉพาะสาขา
คณะ :
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สถานะ :
เปิด
รายละเอียดหลักสูตร :
แต่งตั้งคณะกรรมการประจําหลักสูตร :
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

# ชื่อ-สกุล อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร (สถานะเปิด)
1 ผศ.ดร. อดิศร ศักดิ์สูง รับผิดชอบแล้ว 2 หลักสูตร
2 ผศ. อภิเชษฐ กาญจนดิฐ รับผิดชอบแล้ว 2 หลักสูตร
3 อาจารย์ ดร. อนินทร์ พุฒิโชติ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
4 อาจารย์ เขมิกา หวังสุข รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
5 อาจารย์ จันทนา ไชยนาเคนทร์ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
 

อาจารย์ประจำหลักสูตร

# ชื่อ-สกุล อาจารย์ประจำหลักสูตร (สถานะเปิด)
1 อาจารย์ จันทนา ไชยนาเคนทร์ ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
2 อาจารย์ ดร. อนินทร์ พุฒิโชติ ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
3 อาจารย์ เขมิกา หวังสุข ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
4 ผศ.ดร. อดิศร ศักดิ์สูง ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
5 ผศ. อภิเชษฐ กาญจนดิฐ ประจำแล้ว 2 หลักสูตร