หลักสูตร มหาวิทยาลัยทักษิณ

Curriculum Thaksin University

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

รหัสหลักสูตร :
25470221102043
วิทยาเขต :
สงขลา
ปีหลักสูตร :
2555
ประเภท :
เฉพาะสาขา
คณะ :
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สถานะ :
เปิด
แต่งตั้งคณะกรรมการประจําหลักสูตร :
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

# ชื่อ-สกุล อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร (สถานะเปิด)
1 อาจารย์ ดร. ปาริฉัตร ตู้ดำ รับผิดชอบแล้ว 2 หลักสูตร
2 อาจารย์ ดร. อรพินท์ บุญสิน รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
3 อาจารย์ ดร. ธีรพร ทองขะโชค รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
4 อาจารย์ ดร. วิชชาญ จุลหริก รับผิดชอบแล้ว 2 หลักสูตร
5 รศ. ภาณุ ธรรมสุวรรณ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
 

อาจารย์ประจำหลักสูตร

# ชื่อ-สกุล อาจารย์ประจำหลักสูตร (สถานะเปิด)
1 อาจารย์ ดร. ปาริฉัตร ตู้ดำ ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
2 อาจารย์ ดร. อรพินท์ บุญสิน ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
3 อาจารย์ ดร. ธีรพร ทองขะโชค ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
4 อาจารย์ ดร. วิชชาญ จุลหริก ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
5 รศ. ภาณุ ธรรมสุวรรณ ประจำแล้ว 1 หลักสูตร