หลักสูตร มหาวิทยาลัยทักษิณ

Curriculum Thaksin University

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์

รหัสหลักสูตร :
25490221105318
วิทยาเขต :
สงขลา
ปีหลักสูตร :
2555
ประเภท :
เฉพาะสาขา
คณะ :
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สถานะ :
เปิด
รายละเอียดหลักสูตร :
แต่งตั้งคณะกรรมการประจําหลักสูตร :
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

# ชื่อ-สกุล อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร (สถานะเปิด)
1 รศ.ดร. ประมาณ เทพสงเคราะห์ รับผิดชอบแล้ว 2 หลักสูตร
2 อาจารย์ ศุภรัตน์ พิณสุวรรณ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
3 อาจารย์ วรุตม์ นาฑี รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
4 อาจารย์ วราภรณ์ ทนงศักดิ์ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
5 ผศ. สมชาย เลี้ยงพรพรรณ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
 

อาจารย์ประจำหลักสูตร

# ชื่อ-สกุล อาจารย์ประจำหลักสูตร (สถานะเปิด)
1 อาจารย์ วราภรณ์ ทนงศักดิ์ ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
2 อาจารย์ ศุภรัตน์ พิณสุวรรณ ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
3 อาจารย์ วรุตม์ นาฑี ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
4 ผศ. สมชาย เลี้ยงพรพรรณ ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
5 รศ.ดร. ประมาณ เทพสงเคราะห์ ประจำแล้ว 2 หลักสูตร