หลักสูตร มหาวิทยาลัยทักษิณ

Curriculum Thaksin University

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น

รหัสหลักสูตร :
25480221105071
วิทยาเขต :
สงขลา
ปีหลักสูตร :
2555
ประเภท :
พหุวิทยาการ
คณะ :
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สถานะ :
เปิด
รายละเอียดหลักสูตร :
แต่งตั้งคณะกรรมการประจําหลักสูตร :
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

# ชื่อ-สกุล อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร (สถานะเปิด)
1 อาจารย์ ดร. ปาริฉัตร ตู้ดำ รับผิดชอบแล้ว 2 หลักสูตร
2 อาจารย์ ดร. ทวนธง ครุฑจ้อน รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
3 อาจารย์ ดร. วิชชาญ จุลหริก รับผิดชอบแล้ว 2 หลักสูตร
4 อาจารย์ ดร. ธเนศ ยุคันตวนิชชัย รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
5 อาจารย์ อัศว์ศิริ ลาปีอี รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
 

อาจารย์ประจำหลักสูตร

# ชื่อ-สกุล อาจารย์ประจำหลักสูตร (สถานะเปิด)
1 อาจารย์ ดร. ปาริฉัตร ตู้ดำ ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
2 อาจารย์ อัศว์ศิริ ลาปีอี ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
3 อาจารย์ ดร. ธเนศ ยุคันตวนิชชัย ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
4 อาจารย์ ดร. วิชชาญ จุลหริก ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
5 อาจารย์ ดร. ทวนธง ครุฑจ้อน ประจำแล้ว 1 หลักสูตร