หลักสูตร มหาวิทยาลัยทักษิณ

Curriculum Thaksin University

นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์

รหัสหลักสูตร :
25570221101381
วิทยาเขต :
สงขลา
ปีหลักสูตร :
2557
ประเภท :
พหุวิทยาการ
คณะ :
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สถานะ :
เปิด
รายละเอียดหลักสูตร :
แต่งตั้งคณะกรรมการประจําหลักสูตร :
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

# ชื่อ-สกุล อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร (สถานะเปิด)
1 อาจารย์ ศดานันท์ แคนยุกต์ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
2 อาจารย์ เสริมศักดิ์ ขุนพล รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
3 อาจารย์ ดร. ธนภัทร เต็มรัตนะกุล รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
4 อาจารย์ ทีปวิท พงศ์ไพบูลย์ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
5 อาจารย์ กิตติคุณ ฤทธินิ่ม รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
 

อาจารย์ประจำหลักสูตร

# ชื่อ-สกุล อาจารย์ประจำหลักสูตร (สถานะเปิด)
1 อาจารย์ ศดานันท์ แคนยุกต์ ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
2 อาจารย์ กิตติคุณ ฤทธินิ่ม ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
3 อาจารย์ ทีปวิท พงศ์ไพบูลย์ ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
4 อาจารย์ ดร. ธนภัทร เต็มรัตนะกุล ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
5 อาจารย์ เสริมศักดิ์ ขุนพล ประจำแล้ว 1 หลักสูตร