หลักสูตร มหาวิทยาลัยทักษิณ

Curriculum Thaksin University

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

รหัสหลักสูตร :
25480221105137
วิทยาเขต :
พัทลุง
ปีหลักสูตร :
2559
ประเภท :
เฉพาะสาขา
คณะ :
คณะวิทยาศาสตร์
สถานะ :
เปิด
รายละเอียดหลักสูตร :
แต่งตั้งคณะกรรมการประจําหลักสูตร :
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

# ชื่อ-สกุล อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร (สถานะเปิด)
1 อาจารย์ ดร. คณิดา สินใหม รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
2 อาจารย์ อาจารี นาโค รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
3 อาจารย์ ดร. วิสิทธิ์ บุญชุม รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
4 อาจารย์ กฤษณ์ ทองขุนดำ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
5 อาจารย์ ไภษัชย์ แซ่จู รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
 

อาจารย์ประจำหลักสูตร

# ชื่อ-สกุล อาจารย์ประจำหลักสูตร (สถานะเปิด)
1 อาจารย์ ดร. คณิดา สินใหม ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
2 อาจารย์ อาจารี นาโค ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
3 อาจารย์ ไภษัชย์ แซ่จู ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
4 อาจารย์ กฤษณ์ ทองขุนดำ ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
5 อาจารย์ ดร. วิสิทธิ์ บุญชุม ประจำแล้ว 2 หลักสูตร