หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง 2549

รหัสหลักสูตร :
25540221103176
ระดับการศึกษา :
ปริญญาโท
วิทยาเขต/คณะ :
วิทยาเขตพัทลุง คณะวิทยาศาสตร์
ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย :
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
     ภาษาอังกฤษ :
Master of Science Program in Information Technology

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อเต็ม (ไทย) :
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
     ชื่อย่อ (ไทย) :
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
     ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :
Master of Science (Information Technology)
     ชื่อย่อ (อังกฤษ) :
M.Sc. (Information Technology)

ประเภทหลักสูตร :
หลักสูตรปรับปรุง 2549
ลักษณะของสาขาวิชา :
เฉพาะสาขา
จำนวนปีสูงสุด :
2 ปี
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยทักษิณ :
12/02/2554
สกอ. รับทราบ :
14/06/2554
ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร :
1/2554
ปีที่หลักสูตรครบรอบและปีการศึกษาที่ต้องปรับปรุงให้เสร็จ :
2558
สถานะ :
ประวัติ
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจําหลักสูตร :
หมายเหตุ :

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร
ผศ. ดร. สิรยา สิทธิสาร รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
ผศ. ดร. เดือนเพ็ญ กชกรจารุพงศ์ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
ผศ. ดร. นพมาศ ปักเข็ม รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร


อาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์ประจำหลักสูตร
ผศ. ดร. นพมาศ ปักเข็ม ประจำแล้ว 3 หลักสูตร
ผศ. ดร. เดือนเพ็ญ กชกรจารุพงศ์ ประจำแล้ว 4 หลักสูตร
ผศ. ดร. สิรยา สิทธิสาร ประจำแล้ว 3 หลักสูตร
ผศ. ดร. วิสิทธิ์ บุญชุม ประจำแล้ว 3 หลักสูตร

วันที่บันทึก 02/02/2561 บันทึกโดย Not Found Name., วันที่ปรับปรุงล่าสุด 02/02/2561 ปรับปรุงโดย รัชรี ตุดเกื้อ