หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา หลักสูตรปรับปรุง 2555

รหัสหลักสูตร :
25480221105183
ระดับการศึกษา :
ปริญญาโท
วิทยาเขต/คณะ :
วิทยาเขตสงขลา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย :
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา
     ภาษาอังกฤษ :
Master of Arts Program in Cultural Studies

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อเต็ม (ไทย) :
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (วัฒนธรรมศึกษา)
     ชื่อย่อ (ไทย) :
ศศ.ม. (วัฒนธรรมศึกษา)
     ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :
Master of Arts (Cultural Studies)
     ชื่อย่อ (อังกฤษ) :
M.A. (Cultural Studies)

ประเภทหลักสูตร :
หลักสูตรปรับปรุง 2555
ลักษณะของสาขาวิชา :
เฉพาะสาขา
จำนวนปีสูงสุด :
2 ปี
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยทักษิณ :
16/06/2555
สกอ. รับทราบ :
05/03/2556
ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร :
1/2555
ปีที่หลักสูตรครบรอบและปีการศึกษาที่ต้องปรับปรุงให้เสร็จ :
2559
สถานะ :
ประวัติ
รายละเอียดหลักสูตร :
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจําหลักสูตร :
หมายเหตุ :

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร
รศ. ดร. อดิศร ศักดิ์สูง รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
รศ. ดร. ศุภการ สิริไพศาล รับผิดชอบแล้ว 0 หลักสูตร
ผศ. ดร. ศันสนีย์ จันทร์อานุภาพ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร


อาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์ประจำหลักสูตร
รศ. ดร. อดิศร ศักดิ์สูง ประจำแล้ว 4 หลักสูตร
รศ. ดร. ศุภการ สิริไพศาล ประจำแล้ว 0 หลักสูตร
รศ. ไพบูลย์ ดวงจันทร์ ประจำแล้ว 4 หลักสูตร
ผศ. ดร. ศันสนีย์ จันทร์อานุภาพ ประจำแล้ว 4 หลักสูตร
ผศ. ดร. เยาวลักษณ์ สุวรรณแข ประจำแล้ว 1 หลักสูตร

วันที่บันทึก 02/02/2561 บันทึกโดย Not Found Name., วันที่ปรับปรุงล่าสุด 02/02/2561 ปรับปรุงโดย รัชรี ตุดเกื้อ