หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง 2555

รหัสหลักสูตร :
25480221105069
ระดับการศึกษา :
ปริญญาตรี
วิทยาเขต/คณะ :
วิทยาเขตสงขลา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย :
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
     ภาษาอังกฤษ :
Bachelor of Arts Program in Chinese

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อเต็ม (ไทย) :
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีน)
     ชื่อย่อ (ไทย) :
ศศ.บ. (ภาษาจีน)
     ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :
Bachelor of Arts (Chinese)
     ชื่อย่อ (อังกฤษ) :
B.A. (Chinese)

ประเภทหลักสูตร :
หลักสูตรปรับปรุง 2555
ลักษณะของสาขาวิชา :
เฉพาะสาขา
จำนวนปีสูงสุด :
4 ปี
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยทักษิณ :
16/06/2555
สกอ. รับทราบ :
13/06/2556
ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร :
1/2555
ปีที่หลักสูตรครบรอบและปีการศึกษาที่ต้องปรับปรุงให้เสร็จ :
2559
สถานะ :
ประวัติ
รายละเอียดหลักสูตร :
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจําหลักสูตร :
หมายเหตุ :

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ ดร. พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. พวงผกา สิทธิจันทร์ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. Li Shaohui รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ นุชชฎา ฉัตรประเสริฐ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ กรรณิการ์ ถีราวุฒิ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร


อาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์ประจำหลักสูตร
อาจารย์ ดร. Li Shaohui ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. พนิดา เชาว์พาณิชย์เจริญ ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ ดร. พวงผกา สิทธิจันทร์ ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ กรรณิการ์ ถีราวุฒิ ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ นุชชฎา ฉัตรประเสริฐ ประจำแล้ว 1 หลักสูตร

วันที่บันทึก 02/02/2561 บันทึกโดย Not Found Name., วันที่ปรับปรุงล่าสุด 02/02/2561 ปรับปรุงโดย สุทัศนีย์ ดีสมุทร