หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา หลักสูตรปรับปรุง 2554

รหัสหลักสูตร :
25490221105296
ระดับการศึกษา :
ปริญญาตรี
วิทยาเขต/คณะ :
วิทยาเขตพัทลุง คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย :
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
     ภาษาอังกฤษ :
Bachelor of Science Program in Sports Science

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อเต็ม (ไทย) :
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การกีฬา)
     ชื่อย่อ (ไทย) :
วท.บ. (วิทยาศาสตร์การกีฬา)
     ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :
Bachelor of Science (Sports Science)
     ชื่อย่อ (อังกฤษ) :
B.Sc. (Sports Science)

ประเภทหลักสูตร :
หลักสูตรปรับปรุง 2554
ลักษณะของสาขาวิชา :
เฉพาะสาขา
จำนวนปีสูงสุด :
4 ปี
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยทักษิณ :
17/12/2554
สกอ. รับทราบ :
05/03/2555
ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร :
1/2555
ปีที่หลักสูตรครบรอบและปีการศึกษาที่ต้องปรับปรุงให้เสร็จ :
2559
สถานะ :
ประวัติ
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจําหลักสูตร :
หมายเหตุ :

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ ดร. วิทยา เหมพันธ์ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ กฤตยา เพชรจันทร์ รับผิดชอบแล้ว 0 หลักสูตร
อาจารย์ ดุสิต พรหมอ่อน รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ ศราวุธ อินทราพงษ์ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
ผศ. ดร. ชำนาญ ชินสีห์ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร


อาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์ประจำหลักสูตร
อาจารย์ ดร. วิทยา เหมพันธ์ ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
อาจารย์ กฤตยา เพชรจันทร์ ประจำแล้ว 0 หลักสูตร
อาจารย์ ดุสิต พรหมอ่อน ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ ศราวุธ อินทราพงษ์ ประจำแล้ว 1 หลักสูตร
ผศ. ดร. ชำนาญ ชินสีห์ ประจำแล้ว 2 หลักสูตร

วันที่บันทึก 02/02/2561 บันทึกโดย Not Found Name., วันที่ปรับปรุงล่าสุด 02/02/2561 ปรับปรุงโดย รัชรี ตุดเกื้อ