หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชา- หลักสูตรปรับปรุง 2559

รหัสหลักสูตร :
25430221101183
ระดับการศึกษา :
ปริญญาตรี
วิทยาเขต/คณะ :
วิทยาเขตสงขลา คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย :
บัญชีบัณฑิต สาขาวิชา-
     ภาษาอังกฤษ :
Bachelor of Accountancy Program in -

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
     ชื่อเต็ม (ไทย) :
บัญชีบัณฑิต (-)
     ชื่อย่อ (ไทย) :
บช.บ. (-)
     ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :
Bachelor of Accountancy (-)
     ชื่อย่อ (อังกฤษ) :
B.A.cc. (-)

ประเภทหลักสูตร :
หลักสูตรปรับปรุง 2559
ลักษณะของสาขาวิชา :
เฉพาะสาขา
จำนวนปีสูงสุด :
4 ปี
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยทักษิณ :
30/07/2559
สกอ. รับทราบ :
07/03/2560
ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร :
1/2559
ปีที่หลักสูตรครบรอบและปีการศึกษาที่ต้องปรับปรุงให้เสร็จ :
2563
สถานะ :
ปัจจุบัน
รายละเอียดหลักสูตร :
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจําหลักสูตร :
หมายเหตุ :

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ เสาวลักษณ์ จันทร์ประสิทธิ์ ประธานกรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ ฉันทิชา บัวศรี กรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ โชติญาณ์ หิตะพงศ์ กรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
ผศ. ดร. ศิรดา นวลประดิษฐ์ กรรมการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร
อาจารย์ ศรัณยา อิสรรักษ์ กรรมการและเลขานุการ รับผิดชอบแล้ว 1 หลักสูตร


อาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ-สกุล อาจารย์ประจำหลักสูตร
อาจารย์ ฉันทิชา บัวศรี ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
อาจารย์ เสาวลักษณ์ จันทร์ประสิทธิ์ ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
อาจารย์ ศรัณยา อิสรรักษ์ ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
อาจารย์ โชติญาณ์ หิตะพงศ์ ประจำแล้ว 2 หลักสูตร
ผศ. ดร. วสันต์ กาญจนมุกดา ประจำแล้ว 4 หลักสูตร
ผศ. ดร. สัญชัย ลั้งแท้กุล ประจำแล้ว 4 หลักสูตร
ผศ. ดร. ศิรดา นวลประดิษฐ์ ประจำแล้ว 4 หลักสูตร

วันที่บันทึก 02/02/2561 บันทึกโดย Not Found Name., วันที่ปรับปรุงล่าสุด 02/02/2561 ปรับปรุงโดย รัชรี ตุดเกื้อ