หลักสูตรประกาศนียบัตร Pre-Degree

Search
 

ฝ่ายวิชาการ

รหัสหลักสูตร หลักสูตร ปีที่เริ่มใช้ ไฟล์ สถานะ
P0000241 ชุดความคิดการเป็นผู้ประกอบการและการพัฒนาธุรกิจเชิงนวัตกรรม Entrepreneurial Mindset and Innovative Business Development 2565 ปัจุบัน
P0000111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร Thai for Communication 3(2-2-5) 2565 ปัจุบัน
P0000121 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป-วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร English for Communication 2565 ปัจุบัน