หลักสูตรประกาศนียบัตร Pre-Degree

Search
 

คณะนิติศาสตร์

รหัสหลักสูตร หลักสูตร ปีที่เริ่มใช้ ไฟล์ สถานะ
P0801121 กฎหมายมหาชนเบื้องต้น Public Law 2566 ปัจุบัน
P0801501 ระเบียบวิธีวิจัยทางนิติศาสตร Research of Legal Science 2565 ปัจุบัน
P0801111 หลักการพื้นฐานแห่งกฎหมาย Introduction to Legal Science 2566 ปัจุบัน