หลักสูตรประกาศนียบัตร Pre-Degree

Search
 

คณะศึกษาศาสตร์

รหัสหลักสูตร หลักสูตร ปีที่เริ่มใช้ ไฟล์ สถานะ
P0125243 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม Natural Resources and Environmental Management 2566 ปัจุบัน
P0303232 การจัดการเรียนรู้ในสังคมพหุวัฒนธรรมระดับประถมศึกษา Learning Management in Multicultural Societies for Elementary Education 2566 ปัจุบัน
P0308240 การวัด ประเมิน และประกันคุณภาพการศึกษา Education Measurement Evaluation and Quality Assurance 2566 ปัจุบัน
P0003111 การศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง Citizenship Education 2567 ปัจุบัน
P0125121 ความรู้พื้นฐานทางกฎหมายทั่วไป Basic Knowledge in General Laws 2566 ปัจุบัน
P0308312 นวัตกรรมครูกล้าสอน Innovations of Teachers Bravely Teaching 2566 ปัจุบัน
P0332111 พื้นฐานทางการศึกษาปฐมวัย Fundamental of Early Childhood Education 2566 ปัจุบัน
P0125161 วิถีชีวิตไทย Thai Ways of Life 2566 ปัจุบัน
P0125451 อาเซียนศึกษา Asean Studies 2566 ปัจุบัน