ค้นหาหลักสูตรประกาศนียบัตร Non-Degree

Search
 
รหัสหลักสูตร หลักสูตร ประเภทหลักสูตร คณะ ปีที่เริ่มใช้ ไฟล์ สถานะ
256402221201001 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ประกอบด้านธุรกิจการผลิตขนมอบมืออาชีพ ชุดวิชา คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ 2563 ปัจจุบัน
256402220215004 หลักสูตรประกาศนียบัตรนวัตกรรมบริการสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ Certification in Service Innovation for Entrepreneurship ชุดวิชา คณะวิทยาศาสตร์ 2564 ปัจจุบัน
256402220215005 หลักสูตรประกาศนียบัตรการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับกลยุทธ์การบริการลูกค้า Certification in Data Analytics for Customer Service Strategies ชุดวิชา คณะวิทยาศาสตร์ 2564 ปัจจุบัน
256402220214002 หลักสูตรประกาศนียบัตรการพัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือ Certification in Mobile Application Development ชุดวิชา คณะวิทยาศาสตร์ 2564 ปัจจุบัน
256402220214003 หลักสูตรประกาศนียบัตรทักษะดิจิทัลเพื่อการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน Certification in Digital Skills for Officers’ Potential Development ชุดวิชา คณะวิทยาศาสตร์ 2564 ปัจจุบัน
256402220214001 หลักสูตรประกาศนียบัตรการพัฒนานวัตกรรมอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง Certification in Internet of Things Innovation ชุดวิชา คณะวิทยาศาสตร์ 2564 ปัจจุบัน
256402210313001 หลักสูตรประกาศนียบัตร นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้สำหรับครูมืออาชีพ Certificate in Learning Innovation for Professional Teacher ชุดวิชา คณะศึกษาศาสตร์ 2564 ปัจจุบัน