หลักสูตรประกาศนียบัตร Non-Degree แบบชุดวิชา

รหัสหลักสูตร :
256402221201001
คณะ :
คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ
ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย :
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ประกอบด้านธุรกิจการผลิตขนมอบมืออาชีพ
     ภาษาอังกฤษ :


วันที่อนุมัติหลักสูตร :
ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร :
2563
สถานะ :
ปัจจุบัน
รายละเอียดหลักสูตร :
 

โครงสร้างหลักสูตรและรายวิชา

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต