หลักสูตรประกาศนียบัตร Non-Degree แบบชุดวิชา

Search
 

คณะศึกษาศาสตร์

รหัสหลักสูตร หลักสูตร ปีที่เริ่มใช้ ไฟล์ สถานะ
256402210313001 หลักสูตรประกาศนียบัตร นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้สำหรับครูมืออาชีพ Certificate in Learning Innovation for Professional Teacher 2564 ปัจจุบัน
M030801 หลักสูตรประกาศนียบัตรการยกระดับสมรรถนะของครู เพื่อพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงของนักเรียน (Higher-order Thinking) สำหรับโรงเรียนพื้นที่จังหวัดภาคใต้ Non-Degree program in Enhancing teacher competency to develop students' higher - order thinking skills in South Thailand Schools 2565 ปัจจุบัน
M031302 หลักสูตรประกาศนียบัตรครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และการพัฒนา Certificate of Science and Mathematics Teacher for Development 2565 ปัจจุบัน
M031703 หลักสูตรประกาศนียบัตรนวัตกรรมและการประยุกต์เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในยุคสถานการณ์โควิด 19 สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา Non-Degree Program in Innovation and Digital Technology Application of Basic Educational Learning Management in The COVID-9 Situation for Teachers and Educational Personnel 2565 ปัจจุบัน
M030805 หลักสูตรประกาศนียบัตรศาสตร์การสอน Certificate of Science of Teaching 2565 ปัจจุบัน