หลักสูตรประกาศนียบัตร Non-Degree แบบชุดวิชา

Search
 

คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ

รหัสหลักสูตร หลักสูตร ปีที่เริ่มใช้ ไฟล์ สถานะ
M070901 หลักสูตรประกาศนียบัตรกลยุทธ์การจัดการธุรกิจ Certificate of Business Management Strategy 2566 ปัจจุบัน
M0706001 หลักสูตรประกาศนียบัตรการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ Certification of Modern Trade Business Management 2566 ปัจจุบัน
M070801 หลักสูตรประกาศนียบัตรการวินิจฉัยปัญหาและพัฒนาการทำงานทางธุรกิจ Certificate of Diagnosis for Business Development 2566 ปัจจุบัน
M070101 หลักสูตรประกาศนียบัตรการเป็นผู้ประกอบการ Certificate of Entrepreneurship 2566 ปัจจุบัน
M070201 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัญชีและภาษีสำหรับผู้ประกอบการใหม่ Certificate of Accounting and Taxation for Startup entrepreneur 2566 ปัจจุบัน