หลักสูตรประกาศนียบัตร Non-Degree แบบชุดวิชา

Search
 

คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน

รหัสหลักสูตร หลักสูตร ปีที่เริ่มใช้ ไฟล์ สถานะ
256502220403002 หลักสูตรประกาศนียบัตร การพัฒนาคุณภาพผลผลิตภายใต้มาตรฐานสินค้าเกษตร Certificate of Product Quality Development under Agricultural Standards 2565 ปัจจุบัน
M040201 หลักสูตรประกาศนียบัตร เทคโนโลยีการผลิตสัตว์เศรษฐกิจเพื่อการเป็นผู้ประกอบการ Certificate of Commercial Livestock Production Technology for Entrepreneurship 2566 ปัจจุบัน
256502220403001 หลักสูตรประกาศนียบัตรเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร Certificate of Agricultural Technology and Innovation 2565 ปัจจุบัน