หลักสูตรประกาศนียบัตร Non-Degree แบบชุดวิชา

Search
 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รหัสหลักสูตร หลักสูตร ปีที่เริ่มใช้ ไฟล์ สถานะ
M0122102 หลักสูตรประกาศนียบัตร ภาษาเกาหลี Certificate of Korean Language 2566 ปัจจุบัน
M131101 หลักสูตรประกาศนียบัตรภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร Certificate of Malay Language for Communication 2566 ปัจจุบัน
M01150010203 หลักสูตรประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบธุรกิจ Certificate of English for Entrepreneurship 2566 ปัจจุบัน
M012101 หลักสูตรประกาศนียบัตรภาษาเกาหลีสำหรับแรงงาน Certificate of Korean Language for Labor 2566 ปัจจุบัน
M011101 หลักสูตรประกาศนียบัตรไทยลักษณ์ Certificate of Art Thai Usage 2566 ปัจจุบัน