หลักสูตรประกาศนียบัตร Non-Degree แบบชุดวิชา

Search
 

คณะวิทยาศาสตร์

รหัสหลักสูตร หลักสูตร ปีที่เริ่มใช้ ไฟล์ สถานะ
M021801 หลักสูตรประกาศนียบัตรการจัดการขยะมูลฝอยสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน Certification of Solid Waste Management to Circular Economy 2566 ปัจจุบัน
256402220214001 หลักสูตรประกาศนียบัตรการพัฒนานวัตกรรมอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง Certification in Internet of Things Innovation 2564 ปัจจุบัน
256402220214002 หลักสูตรประกาศนียบัตรการพัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือ Certification in Mobile Application Development 2564 ปัจจุบัน
256402220215005 หลักสูตรประกาศนียบัตรการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับกลยุทธ์การบริการลูกค้า Certification in Data Analytics for Customer Service Strategies 2564 ปัจจุบัน
M020101 หลักสูตรประกาศนียบัตรการเพาะเลี้ยงปลาท้องถิ่นเพื่ออนุรักษ์พันธุ์ และพัฒนาเป็นสัตว์น้ำเศรษฐกิจ Certificate of local freshwater fish aquaculture for conservation and the development to economical species 2566 ปัจจุบัน
256402220214003 หลักสูตรประกาศนียบัตรทักษะดิจิทัลเพื่อการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน Certification in Digital Skills for Officers’ Potential Development 2564 ปัจจุบัน
256402220215004 หลักสูตรประกาศนียบัตรนวัตกรรมบริการสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ Certification in Service Innovation for Entrepreneurship 2564 ปัจจุบัน